Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ , broj: 36/22), člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21 i 10/22), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-33995-24/23 od 27.07.2023..godine Univerzitet u Sarajevu-Fakultet političkih nauka raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

Osnovi podaci o poslodavcu:
Naziv: Univerzitet u Sarajevu-Fakultet političkih nauka
Sjedište: Skenderija br. 72, 71000 Sarajevo
Web stranica: www.fpn.unsa.ba

Naziv radnog mjesta:

  1. Stručni saradnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.