Univerzitet u Sarajevu pokreće prvi dualni studij „Dentalna higijena“ | Dualno obrazovanje: Budućnost povezivanja visokog obrazovanja i tržišta rada

UNSA

Univerzitet u Sarajevu pokreće prvi studij koncipiran na principima dualnog obrazovanja na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.

Pokretanjem novog studijskog programa Dentalna higijena, koncipiranog kao dualni studij, Stomatološki fakultet sa klinikama UNSA će biti prvi fakultet na Univerzitetu u Sarajevu koji realizuje dualni studij i vjerujemo da će u budućnosti i drugi fakulteti i akademije kreirati nove inovativne programe koji će zasigurno doprinijeti razvoju ekonomije i društva u Bosni i Hercgovini.

Osnovni cilj studijskog programa Dentalna higijena je školovanje visokostručnih kadrova iz oblasti dentalne higijene i osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja i vještina u direktnom radu, kao dio stomatološkog tima, sa pacijentima, gdje će aktivno sudjelovati u prevenciji bolesti usne šupljine, pripremi pacijenata za stomatološke zahvate i asistiranju tokom istih, primjeni najnovijih dijagnostičkih i terapijskih metoda za koje su obučeni, a u skladu sa principima dobre kliničke prakse.

Ovaj studij će trajati tri godine (180 ECTS) i školovat će buduće dentalne higijeničare koji imaju važnu ulogu u stomatološim timovima u održavanju oralnog zdravlja.

Praktični dio obuke bit će organizovan kroz studentske vježbe, samostalnu praksu na klinikama fakulteta tokom studija, kao i kroz praksu kod poslodavca (stomatološke ordinacije, poliklinike, klinike). Predviđena je praksa na klinikama Fakulteta tokom cijelog studija u ukupnom trajanju od 600 sati, kao i praksa kod poslodavca u ukupnom trajanju od 1200 sati tokom tri godine studija.

Dualno visoko obrazovanje (DHE) omogućava studentima da steknu relevantnija znanja i vještine kombinovanjem klasične tradicionalne nastave/učenja na univerzitetima sa znanjem i vještinama stečenim na radnom mjestu (učenje zasnovano na radu). Kao posljedica toga, to će im pružiti kompetencije i vještine koje su više u skladu sa potrebama poslodavaca i značajno će povećati zaposlenost diplomiranih studenata i smanjiti ulaganja u obuku mladih stručnjaka na strani poslodavaca.

Prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu: „Rad na radnom mjestu treba da bude dio visokog obrazovanja i to je upravo ono što donosi dualno obrazovanje, odnosno dualni studiji. Njihova realizacija obezbjeđuje višestruke prednosti: privlačenje stranih firmi koji žele imati studente kao zaposlenike, povećavanje zapošljivosti studenata, te povećanje stvarne stope zaposlenosti. Pokretanje studijskog programa Dentalna higijena, te nadamo se i drugih u budućnosti, Univerzitet u Sarajevu daje svoj doprinos boljem povezivanju tržišta rada i visokog obrazovanja, posebno uključivanja poslodavaca u inoviranje i razvijanje nastavnih planova i programa koji bi bili visoko povezani sa budućim potrebama ekonomije i društva, ali i obezbjeđivanja praktičnog rada za vrijeme studiranja“.

Predstavnici Stomatološke komore FBiH izrazili su veliko zadovoljstvo i spremnost za saradnju u realizaciji novog studijskog programa koji treba da doprinese povećanju kvalitete stomatoloških usluga i poboljšanju oralnog zdravlja među stanovništvom. Dogovoreni su i naredni koraci u cilju informisanja poslodavaca i njihovog aktivnog uključivanja kao partnera u proces visokog obrazovanja.