Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije Naide Kapo

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

 VETERINARSKI FAKULTET

 

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E
              O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije pod nazivom:

 

„Utvrđivanje rezistencije na benzimidazole u Haemonchus spp. kod preživara“

 

doktorantice Naide Kapo, za četvrtak 26.10.2023. godine sa početkom u 10:00 u sali 424 Veterinarskog fakulteta.

Postupak prezentacije radne verzije doktorske disertacije obavlja se pred Komisijom Univerziteta, uz prisustvo sekretara vijeća studija, zapisničara, doktoranta, kao i nastavnika iz oblasti iz koje se brani doktorat kao i drugih zainteresiranih lica, poštivajući član 39. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu.

UNIVERZITET U SARAJEVU - VETERINARSKI FAKULTET