Obavještenje o zakazivanju odbrane projekta doktorske disertacije kandidata Dine Mujadževića, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

Doktorski studij iz historije

Sarajevo, 26.9.2023. godine

 

OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZIVANJU ODBRANE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U skladu sa Članom 32. stav 2. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij (broj: 01-1101-79-1/18 od 19. 12. 2018. godine), zakazuje se odbrana projekta doktorske disertacije kandidata Dine Mujadževića, MA pod nazivom Društvene i ekonomske prilike u sandžaku Požega u 16. stoljeću/ Social and Economic Conditions in the Sanjak of Požega in the 16th Century za 12. 10. 2023. godine u 12 sati, na Univerziteta u Sarajevu - Filozofskom fakultetu. Odbrana će se održati u prostoriji br. 8 (NIRSA - prizemlje).

Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije (Komisija Univerziteta) kandidata Dine Mujadževića, MApod nazivom Društvene i ekonomske prilike u sandžaku Požega u 16. stoljeću/ Social and Economic Conditions in the Sanjak of Požega in the 16th Century imenovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-113-144/23 od 19. 7. 2023. godine, u sljedećem sastavu:

  1. Prof. dr. Edin Radušić, predsjednik,
  2. Prof. dr. Fahd Kasumović, mentor i član,
  3. Dr.sc. Elma Korić, naučna savjetnica, član
  4. Prof. dr. Amir Duranović, zamjenik člana.

Nakon obavljenog zadatka, Komisija Univerziteta će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj o projektu doktorske disertacije. Nakon što vijeće studija, vijeće organizacione jedinice  i Senat Univerziteta donesu odluku o prihvatanju izvještaja Komisije Univerziteta, doktorant može početi realizaciju projekta doktorske disertacije.