Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije doktorske disertacije Dijane Hasić Kamarić, mr. iur.

Pravni fakultet

O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij iz 2018. godine, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije pod naslovom „Individualizacija kazne zatvora za žene u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ doktorantice Dijane Hasić Kamarić, mr.iur za

ponedjeljak, 20. 11. 2023.  godine u 13:00 sati

Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije pod naslovom „Individualizacija kazne zatvora za žene u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini“ doktorantice Dijane Hasić Kamarić, mr. iur. obrazovana je odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-142/21 od 30. 6. 2021. godine u sastavu:

  1. Dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, profesor emeritus, članica, predsjednica Komisije
  2. prof. dr. Vildana Pleh, mentorica i članica
  3. prof. dr. Dragan Petrovec, član

 

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije održat će se na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu online, putem platforme Microsoft Tems-a.

Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta.

 

 

         SLUŽBA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

              Odjel za rad sa sudentima II i III ciklusa studija