Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Maje Muftić Dedović

Elektrotehnički fakultet