Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigirane radne verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije kandidata Mithata Hadžiomerovića

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B J A V LJ U J E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu iz 2010. godine, korigirana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: “Zastupljenost mikoplazmi u etiologiji mastitisa farmski držanih krava u Bosni i Hercegovini kandidata Mithata Hadžiomerovića (zaposlenik u Kantonalne uprave civilne zaštite BPK, Goražde)i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije koji je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. Prof. dr. Zinka Maksimović, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, predsjednik Komisije;
  2. Prof. dr. Senka Babić,  Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, član Komisije;
  3. Prof. dr. Maid Rifatbegović,  Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, mentor i član Komisije;
  4. Prof. dr. Tarik Mutevelić, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, mentor i član Komisije;
  5. Prof. dr. Denis Čamo, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, član Komisije;

 

STAVLJAJU SE NA UVID JAVNOSTI

i ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 11.11.2023. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10 do 14 sati u Dekanatu Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne 90.