Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja o ocjeni doktorskih disertacija mr. sci. dr. Adnana Papovića i mr. sci. dr. Admira Mehičevića

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

                                                                  

OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj:0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine), Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet stavlja na uvid javnosti izvještaj komisija o ocjeni doktorskih disertacija i radne verzije doktorskih disertacija kandidata:

1. Mr. sci. dr. Adnan Papović, zaposlen na Klinici za ortopediju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu kao viši asistent

Naslov doktorske disertacije: „Komparacija funkcionalnog ishoda operativnog liječenja nestabilnih intertrohanterinih prijeloma internom osteosintezom i dvokomponentnom parcijalnom endoprotezom kod pacijenata treće životne dobi“

Komisija u sastavu:

Prof. dr. Đemil Omerović - vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet– predsjednik

Prof. dr. Adnana Talić - Tanović – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet– mentor

Prof. dr. Edina Tanović – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fizijatrija i rehabilitacija, Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet

Prof. dr. Ademir Hadžismailović - vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet– zamjenski član

2. Mr. sci. dr. Admir Mehičevič, zaposlen na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetu u Sarajevu – Medicinskom fakultetu kao viši asistent

Naslov doktorske disertacije: “Vrijednosti serumskog neurofilamenta kao biomarkera aktivnosti bolesti i uspješnosti liječenja pacijenata sa multiplom sklerozom“

Komisija u sastavu:

Prof. dr. Radivoj Jadrić – radovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Medicinska biohemija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – predsjednik

Prof. dr. Enra Suljić-Mehmedika – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Neurologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – mentor

Prof. dr. Jasminka Đelilović - Vranić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Neurologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – član

Doc. dr. Lamija Zečević – docent Univerziteta u Sarajevu za oblast Imunologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet– zamjenski član

 

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet, Čekaluša 90, na period od 14. 11. do 14. 12. 2023. godine, svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Službi za podršku naučno-istraživačkom radu i tijelima Fakulteta.