Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Džejle Idrizović

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET                         

                                                                                                         

           

O B A V J E Š T E N J E

 

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

 

 

Mr. Džejla Idrizović

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Pedagoške implikacije 4K kompetencija u inicijalnom obrazovanju nastavnika

 

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

Predsjednik: Akademkinja dr. Adila Kreso, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakulteta,

 

Članovi:                     

  1. Dr. Emina Dedić Bukvić, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakultet i
  2. Dr. Sandra Bjelan, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Filozofskog fakultet.

 

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJAKOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet od 3. 4. 2024. godine do 3. 5. 2024. godine.