Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Suana Islamovića, mr. iur.

Pravni fakultet

Broj: 01-623-2/24

Sarajevo, 21.05.2024. godine

O B A V I J E S T

I -Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet stavlja na uvid javnosti:

  1. Izvještaj Komisije Univerziteta o ocjeni doktorske disertacije, i
  2. korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidata Suana Islamovića, Mr iur., zaposlenog na pozicijivišeg asistenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

II - Naziv doktorske disertacije:

„Međunarodni izvori radnog prava u ustavnoj materiji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije:

  1. Dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, redovna profesorica na Univerzitetu u Sarajevu - Pravnom fakultetu, predsjednica i članica;
  2. Dr. Mehmed Hadžić, redovni profesor na Univerzitetu u Sarajevu - Pravnom fakultetu, mentor i član;
  3. Dr. Lejla Balić, vanredna profesorica na Univerzitetu u Sarajevu - Pravnom fakultetu, članica.

 

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet, Obala Kulina bana br.7, u prostorijama Službe za nastavu, Odjel za II i III ciklus studija, radnim danima od 10:00-12:00 sati od 22.05.2024. do 22.06.2024. godine.

 

 Dekanat Univerziteta u Sarajevu - Pravnog fakulteta