Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Seada Bandžovića, mr. iur.

Pravni fakultet

Broj: 01-1552-2/22

Sarajevo, 23.09.2022. godine

O B A V I J E S T

I -Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet stavlja na uvid javnosti:

  1. Izvještaj Komisije Univerziteta o ocjeni doktorske disertacije, i
  2. korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidata Seada Bandžovića, Mr. iur, trenutno nije u radnom odnosu.

II - Naziv doktorske disertacije:

Agresija na Bosnu i Hercegovinu: društvenopravne i demografske promjene

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije:

  1. dr Edin Halapić, redovni profesor na Univerzitetu u Sarajevu - Pravnom fakultetu, na naučnoj oblasti Pravna historija, predsjednik i član
  2. dr Enes Durmišević, redovni profesor na Univerzitetu u Sarajevu - Pravnom fakultetu, na naučnoj oblasti Pravna historija, mentor i član
  3. dr Mehmed Bećić, docent na Univerzitetu u Sarajevu - Pravnom fakultetu, na naučnoj oblasti Pravna historija, član

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet, Obala Kulina bana br.7, u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 10:00-12:00 sati od 26.09.2022. do 26.10.2022. godine.

Dekanat Univerziteta u Sarajevu - Pravnog fakulteta