Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije mr. sci. dr. Sabine Kučukalić

Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata:

MR. SCI. DR. SABINA KUČUKALIĆ, doktorska disertacija pod naslovom: Povezanost genetičkih varijacija moždanog neurotrofnog faktor (BDNF) i oksitocin receptor (OXTR) gena sa posttraumatskim stresnim poremećajem“ zakazuje se za petak, 24. juni/lipanj 2022. godine u 14 sati u Sali MSE Room 1 Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta, III sprat, lamela B, Čekaluša 90, uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite.

Komisija u sastavu:

  1. Prof. dr. Enra Suljić – redovni profesor - predsjednik
  2. Prof. dr. Amra Memić Serdarević – vanredni profesor - mentor
  3. Doc. dr. Gorana Sulejmanpašić – docent - član    
  4. Prof. dr. Orhan Lepara – vanredni profesor – zamjenski član