Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije mr. sci. dr. Admira Mehičevića

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Admira Mehičevića pod naslovom "Vrijednosti serumskog neurofilamenta kao biomarkera aktivnosti bolesti i uspješnosti liječenja pacijenata sa multiplom sklerozom" za ponedjeljak, 06. novembra/studenog 2023. godine u 10 sati u Sali NIR-a, KCUS, Bolnička 25.

Komisija u sastavu:

Prof. dr. Radivoj Jadrić – radovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Medicinska biohemija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – predsjednik

Prof. dr. Enra Suljić-Mehmedika – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Neurologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – mentor

Prof. dr. Jasminka Đelilović - Vranić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Neurologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – član

Doc. dr. Lamija Zečević – docent Univerziteta u Sarajevu za oblast Imunologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet– zamjenski član