Obavještenje o odbrani završnog rada Amera Pačariza

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu Amer Pačariz,student integriranog studija veterinarske medicine branit će završni rad pod naslovom

 

ENZOOTSKA LEUKOZA GOVEDA

 

dana 22.11.2023. godine (srijeda), sa početkom u 10:00 sati.

 

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati, a održat će se u Sali 210 na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu.