Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Zerine Sefo

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidatkinja Zerina Sefo braniti doktorsku disertaciju na temu:

REGULATIVA I TEHNIČKA RJEŠENJA ZAŠTITE FARMACEUTSKIH PROIZVODA OD FALSIFIKOVANJA U FUNKCIJI ZDRAVSTVENE SIGURNOSTI”.

Javna odbrana će se održati dana 25.10.2023. godine u 11:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.