Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. sc. Anela Ramića

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da će kandidat mr. sc. Anel Ramić braniti doktorsku disertaciju na temu:

SIGURNOSNE PROCEDURE U PENITENSIJARNOM SISTEMU FEDERACIJE BIH KROZ PRIZMU KRIMINOLOŠKE ANALIZE OVISNOSTI O DROGAMA”.

Javna odbrana će se održati dana 01.11.2023. godine u 12:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, Amfiteatar postdiplomskog studija.