Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Jasne Hanjalić

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

O B A V J E Š T E N J E

Mr Jasna Hanjalić, studentica III ciklusa - doktorskog studija Odsjeka za biologiju Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta,  braniće doktorsku disertaciju, pod naslovom:

„Genetička raznolikost i struktura populacija vrsta Alyssum moellendorfianum Aschers et Beck i Alyssum bosniacum Beck“,

dana 19. 10. 2023.godine (četvrtak)sa početkom u 13:00sati u sali 102/I, Prirodno-matematičkog fakulteta, Ulica Zmaja od Bosne 33. Odbrana doktorske disertacije je javna, a rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta.