Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Farisa Zvizdića

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

MEDICINSKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine) Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet obavještava o zakazivanju odbrane doktorske disertacije kandidata:

Mr. sci. dr. Faris Zvizdić će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom : „Uticaj visokodozne terapije lipofilnim statinima na ehokardiografske parametre sistolne i diastolne funkcije lijevog i desnog ventrikula kod pacijenata sa ishemičnom srčanom insuficijencijom ishemične etiologije“ u petak, 01. jula/srpnja 2022. godine u 13 sati u Malom amfiteatru KCUS, Bolnička 25, uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite