Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje dr. Alme Mušanović

Stomatološki fakultet sa klinikama

UNIVERZITET U SARAJEVU -

STOMATOLOŠKI FAKULTET

SA KLINIKAMA

 

OBJAVLJUJE

 

Javna odbrana doktorske disertacije  kandidatkinje dr ALME MUŠANOVIĆ, studentice III ciklusa studija, pod naslovom: „Uticaj mediotruzijskih kontakata na nastanak znakova i simptoma TMD kod ortodontskih pacijenata“, održat će se dana 15.12.2022. godine u 11,00 sati u amfiteatru Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, pred Komisijom imenovanom Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-85/22 od 23.02.2022. godine.

 

Sarajevo, 06.12.2022. godine                                                                                          DEKANAT