Šumarski fakultet

Obuka odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava

Šumarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET

Na osnovu člana 5. stava 3. i člana 6. stava 5. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04), člana 17. stava 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, br. 51/11 i 79/13) i Rješenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. 03-2-24/2-3074-13/14 kojima se Poljoprivredno-prehrambeni fakultet ovlašćuje da provede obuku odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, pozivamo pravna i fizička lica da se prijave na predmetnu obuku predviđenim obrascem. 

Obuka će biti organizirana u prostorijama Šumarskog fakulteta u Sarajevu, ulica Zagrebačka 20.

Polaznici osnovne i napredne obuke će biti obaviješteni o terminu početka obuke i održavanju provjere znanja.
Rok za prijavu kandidata je do 11. februara 2018. godine.

Cijena obuke je 400,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku i 250,00 KM po kandidatu za naprednu obuku. U cijenu je uključen i PDV.
Predviđeni iznos potrebno je uplatiti na račun Fakulteta: 3389002207928948, kod Unicredit banke Sarajevo, svrha uplate: „Obuka odgovornih lica u poljoapotekama“. Kopiju uplatnice treba dostaviti zajedno sa prijavnim obrascem na adresu Fakulteta (Šumarski fakultet, ulica Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo) ili putem faksa 033/812-488 ili skeniranu verziju na e-mail adresu osmansfs@yahoo.com

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od rukovodioca obuke prof. dr. Osmana Mujezinovića na br. telefona: 033/812-490, 061/417-895, ili na e-mail: osmansfs@yahoo.com.