Muzička akademija

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u akademska zvanja | Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija

Muzička akademija

Na osnovu Odluka Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-698/2-22 od  04.07.2022. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu  od  28.09.2022. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

Umjetničko-nastavno zvanje:

  1. Oblast harmonika (Harmonika I-X, Metodika nastave harmonike i praktikum I-IV, Kamerna muzika I-X, Harmonikaški ansambli I-VIII, Transkripcija i priređivanje za harmoniku i harmonikaške ansamble I-IV, Metodika nastave harmonike I-IX i Metodička i pegagoška praksa) – asistent – 1 izvršilac
  2. Oblast udaraljke (Udaraljke I-X, Kamerna muzika za udaraljke I-X, Metodika nastave udaraljki I-IX, Metodička i pedagoška praksa) – asistent – 1 izvršilac
  3. Oblast klarinet (Klarinet I-X, Metodika nastave klarineta i praktikum I-IV, Kamerna muzika za duvače I-X, Sviranje orkestarskih dionica I-VIII, Sviranje s lista i studij orkestarskih dionica I-VIII, Koncertna praksa I-VIII, Metodika nastave klarineta I-IX i Metodička i pegagoška praksa) – asistent – 1 izvršilac