Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US, 49/2021 - dr. zakon, 103/2021 - dr. zakon i 44/2022), člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ , broj: 36/22), člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21 i 10/22), člana 14. i 15. Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu ( 02-2-4-1/24 od 30.01.2024. godine), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-23567-15/24 od 18.04.2024. godine Univerzitet u Sarajevu-Fakultet političkih nauka raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

 

Osnovi podaci o poslodavcu:
Naziv: Univerzitet u Sarajevu-Fakultet političkih nauka
Sjedište: Skenderija br. 72, 71000 Sarajevo
Web stranica: www.fpn.unsa.ba

Naziv radnog mjesta:

  1. Pomoćni radnik-noćni portir, 1 ( jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Predviđen je probni rad u trajanju od 6 ( šest) mjeseci.