Akademija likovnih umjetnosti

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti
Obala Maka dizdara 71.000 Sarajevo website: www.alu.unsa.ba
T:+387(0)33 210 369 F:+387(0)33 210 530

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav (1), 6, 7, 9, 12. stav (2) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 19/21 i 10/22), čl. 12. stav (3) i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine), Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu (broj:02-04-16944-24/22 od 21.04.2022.godine) i Odluke o potrebi zapošljavanja i prijema radnika u radni odnos broj 03-474/22. godine Univerzitet u Sarajevu- Akademija likovnih umjetnosti , raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos
Naziv radnog mjesta:

  1. Stručni saradnik / Odsjek Grafika , jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme- uz probni rad od šest mjeseci