Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme | Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

UNIVERZITET U SARAJEVU – STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM

KLINIČKIM CENTROM

Na osnovu odredbi Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, i 44/2022), Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 19/21 i br. 10/22), Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 37/20 i br. 27/21), Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univrzitetu u Sarajevu - Stomatološlom fakultetu sa stomatološkim kliničkim centrom broj: 02-04-23567-15/24 od 18.04.2024. godine, a u vezi sa članom 115. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 Za radno mjesto:

1. Pomoćni radnik/spremačica, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme