Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme | Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

UNIVERZITET U SARAJEVU – STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM KLINIČKIM CENTROM


Na osnovu odredbi Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), Jedinstvenog Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji  Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 19/21 i br. 10/22), Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 37/20 i br. 27/21), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-34577-4/23 od 03.08.2023. godine i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-37009-25/23 od 24.08.2023. godine, te na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl.novine KS“ br. 36/22), a u vezi sa članom 115. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za radno mjesto:

  1. Zubni tehničar/ ortodontski tehničar na klinici, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;