Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme | Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa klinikama

Stomatološki fakultet sa klinikama

UNIVERZITET U SARAJEVU – STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA

Na osnovu odredbi Zakona o radu („Službene novine FBIH“, br 26/16 i 89/18), Jedinstvenog Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Uredbe Vlade Kantona Sarajevo o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 19/21 i br. 10/22), Uredbe Vlade Kantona Sarajevo o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i
članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 37/20 i br. 27/21), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-42154-22/22 od dana 13.10.2022. godine, te na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 36/22), Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa klinikama raspisuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za radno mjesto:
1. Stomatološka sestra na klinici, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;