Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

JAVNI KONKURS za izbor direktora Univerziteta u Sarajevu – Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

UNIVERZITET U SARAJEVU
INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV

ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA

 

Na osnovu člana 24. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 26/16), člana 119. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, broj: 90-1/I-24, od 20. marta 2024. godine, Univerzitet u Sarajevu - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU - INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA

            Direktor Instituta bira se na mandatni period od četiri (4) godine s mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu - Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u momentu podnošenja prijave.

Kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uslove:

opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom direktora;
 3. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom;

posebni uslovi:

 1. da je doktor nauka;
 2. da je izabran u naučno zvanje naučni savjetnik ili viši naučni saradnik;
 3. da je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Sarajevu -Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
 4. da nije član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;
 5. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 1. biografiju (CV), datiranu i potpisanu od kandidata;
 2. opis naučnog i stručnog rada;
 3. program rada i razvoja za mandatni period;
 4. odluku o posljednjem izboru u naučno zvanje;
 5. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;
 6. potvrda o radnom odnosu;
 7. potpisane i ovjerene izjave od nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:

a. da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup;

b. da nije član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu;

c. da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;

d. da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa s Institutom.

Tražena dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave se dostavljaju na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Aleja Bosne Srebrene bb. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, s naznakom “Prijava za konkurs za izbor direktora – za Komisiju“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA