Univerzitet u Sarajevu

INTERNI POZIV za učešće u TRAIN programu u drugom ciklusu u akademskoj 2023/2024. godini

INTERNI POZIV za učešće u TRAIN programu u drugom ciklusu u akademskoj 2023/2024. godini

TRAIN Program se na Univerzitetu u Sarajevu uspješno realizuje od septembra 2013. godine. Finansijsku podršku realizaciji Programa obezbijedila je Fondacija kralja Baudouina, dok je Univerzitet u Sarajevu preuzeo njegovo finansiranje od 2018. godine. Kurikulumi pojedinačnih modula Programa inicijalno su razvijeni u saradnji sa EU partnerima, te naknadno unaprijeđeni u skladu sa BiH kontekstom visokog obrazovanja sa osvrtom na specifičnosti oblasti koje se tretiraju.

Polaznici ovog Programa kroz ponudu od devet modula dopunjuju znanja i vještine iz tri oblasti važnih za cjeloživotno učenje i usavršavanje akademskog osoblja: 1. Nastavničke kompetencije kako bi svaka organizacija unutar univerziteta postala organizacijom koja uči, 2. Metodološke kompetencije u kontekstu novih zahtjeva za vještinama projektiranja istraživanja na zajedničkom prostoru europskog visokog obrazovanja i 3. Preduzetničke kompetencije koje svaku organizaciju visokog obrazovanja pretvaraju u privrednog subjekta spremnog za samoodrživost.

U skladu sa planom realizacije programa, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

INTERNI POZIV

za učešće u TRAIN programu u drugom ciklusu u akademskoj 2023/2024. godini

Pravo učešća imaakademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u saradničkim/nastavničkim zvanjima. Nakon uspješno absolviranog Programa Univerzitet u Sarajevu učesnicima izdaje certifikat, koji ujedno služi i kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja kandidata.

Na nivou programa dodjeljuje se 6 ECTS bodova.


Rok za podnošenje prijave za učešće u TRAIN programu je 4. 6. 2024. godine.


INTERNI POZIV za učešće u TRAIN programu u drugom ciklusu u akademskoj 2023/2024. godini

Obrazac za prijavu