Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije mr. Mohameda Zareana Jafera

Fakultet islamskih nauka

OBAVJEŠTENJE

 

O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, a s obzirom da prethodna prezentacija radne verzije doktorske disertacije zakazana za utorak, 18.10.2022. u 15:00h nije održana zbog bolesti kandidata, ponovo se zakazuje prezentacija radne verzije doktorske disertacije pod slovom: „Mula Sadrin metod u tefsiru na primjeru čovjeka kao Božijeg halife na Zemlji“ kandidata mr. Zareana Mohameda Jafera za utorak, 22.11.2022. u 15:15h, u prostorijama Dekanata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54.

 

Komisija za ocjenu doktorske disertacije obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-95/20 od 23. 12. 2020. godine, u slijedećem sastavu:

 

1. Dr. Džemal Latić, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka u Univerziteta u Sarajevu,

  Predsjednik,

2. Dr. Orhan Bajraktarević, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, član,

3. Dr. Almir Fatić, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, mentor i član,

4. Dr. Enes Karić, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, zamjenik člana.

 

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

                                                                           

 

Predsjednik Vijeća doktorskog studija

Prof. dr Adnan Silajdžić