Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje mr. sci. Selme Sinanović

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Broj: 04-7-2602/22

Sarajevo, 11.11.2022.godine

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1101-79-1/18 od 19. 12. 2018. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidata mr.sci Selme Sinanović, zaposlene na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, Bosna i Hercegovina

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: „COVID-19 pandemija kao stresor kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama“

 

KOMISIJA ZA OCJENU PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE:


Predsjednik: Dr.sc. Jasmina Mahmutović, vanredni profesor za oblasti „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i „Zaštita i njega zdravlja porodice“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

Članovi:

  • Dr.sc. Mirsad Mufić, mentor i član redovni profesor za oblast „Okupaciona terapija“ i predmet „Fizikalna terapija u reumatološkoj rehbilitaciji“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija
  • Dr. sc. Emira Švraka, član – redovni profesor za oblasti „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE I RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija (prostorije biblioteke), radnim danima od 09,00-14,00 od 14.11.2022. do 13.12.2022. godine.

 

 

Sekretar Vijeća III ciklusa studija                         Prodekan za naučno-istraživački rad

Viši as. Almedina Hajrović                                       Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović