Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Mirze Hebiba, mr. iur.

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mirza Hebib, Mr. iur., studentIII ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu - Pravnog fakulteta, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

 

„Plodouživanje (ususfructus): primjena rimskog koncepta u dubrovačkom pravu“

 

dana 10.12.2022. godine u sali za sjedniceUniverziteta u Sarajevu - Pravnog fakulteta (II sprat, lijevo), Obala Kulina bana 7, sa početkom u 13:00 sati.

 

DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA