Na uvid javnosti: Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Đevada Šašića, MA

Fakultet za upravu

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Fakultet za upravu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti 

Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije
i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Đevada Šašića, MA,
pod nazivom: „Unapređenje efektivnosti  jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini  kroz  primjenu Balanced scorecard modela“

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:
Dr. Senad Softić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik;
Dr. Elvir Čizmić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor/član;
Dr. Elmir Sadiković, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, član.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Fakultet za upravu - pridružena članica Univerziteta u Sarajevu od 08.09.2017.godine  do  08.10.2017.godine, svakim radnim danom u period od 08:00 do 16:00 sati, u Sekretarijatu Fakulteta.