Na uvid javnosti: Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje Ene Kazić, MA

Pravni fakultet

Pravni fakultet

O B A V I J E S T

I -  Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:
a)    Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i 
b)    korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje Ene Kazić, MA, studentice trećeg ciklusa/doktorskog studija

II -  Naziv doktorske disertacije:
„Seksualno nasilje u savremenom krivičnom pravu“

III -  Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:
1. prof. dr Borislav Petrović, redovni profesor na naučnoj oblasti Krivično pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
2. prof. dr Zvonimir Tomić, redovni profesor na predmetima Krivično pravo I i Krivično pravo II, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, mentor, član
3. prof. dr Jasna Bakšić-Muftić, redovna profesorica na nastavnim predmetima naučne oblasti Teorija prava i države, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, član

IV  - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7 u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 11:00-13:00 sati od 20.09.2017. do 20.10.2017. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu