Građevinski fakultet

KONKURS za upis studenata na III (treći) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinski fakultet u akademskoj 2024/2025. godini

Građevinski fakultet

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.36/22), članova 144, 148 i 173 stav (1) i (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu (br.01-14-35-1/23 od 26.07.2023. godine, člana 16 stav (1), (4) i (5) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij (br. 01-4-9-1/24 od 28.02.2024.godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu–Građevinski fakultet br.: 02-1-262-2/24 od 20.02.2024. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa br.: 01-6-23/24 od 27.03.2024.godine, Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet objavljuje

K O N K U R S
za upis studenata na III (treći) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ
na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinski fakultet u akademskoj 2024/2025. godini

I
Konkurs se raspisuje za upis studenata u prvu godinu trećeg (III) ciklusa studija - doktorski studij iz oblasti/polja :

  1. Građevinarstva – 10 kandidata
  2. Geodezije i geoinformatike – 10 kandidata

Studij se organizuje u trajanju od tri akademske godine i vrednuje se sa 180 ECTS bodova, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike.