Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu – Stomatološkom fakultetu sa stomatološkim kliničkim centrom u akademskoj 2023/2024 godini

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22), Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-260/20 od 30.09.2020. godine, Odluke Nastavno – naučnog vijeća broj: 01-4-2-32-2/2023 od 07.07.2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa broj: 01-13-19/23 od 19.07.2023 godine, Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom objavljuje:


KONKURS
za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu – Stomatološkom fakultetu sa stomatološkim kliničkim centrom u akademskoj 2023/2024 godini