Elektrotehnički fakultet

KONKURS za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet u studijskoj 2022/2023. godini

Elektrotehnički fakultet

Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), čl. 21., 22., 24. i 26. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine, 01-32-137/19 od 30.10.2019. godine i 01-260/20 od 30.09.2020. godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet (broj: 01-3678/22 od 04.07.2022. godine), Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij u studijskoj 2022/2023. godini (broj: 01-11-90/22 od 20.07.2022. godine) i Prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa u studijskoj 2022/2023. godini (broj: 27/03-34-29148-1/22 od 29.07.2022. godine), Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet, o b j a v lj u j e


KONKURS
za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ
na Univerzitetu u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet
u studijskoj 2022/2023. godini