Farmaceutski fakultet

KONKURS za upis kandidata na treći ciklus studija-doktorski studij u studijskoj 2023/2024.godini, pod nazivom “Farmaceutska istraživanja” – drugi upisni rok

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU – FARMACEUTSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 106. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22), člana 148. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 21. do 25. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Vijeća organizacione jedinice Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet broj: 0101-3925/23 od 11.09.2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15-98/23 od 27.09.2023 godine Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet objavljuje

KONKURS

za upis kandidata na  treći ciklus studija-doktorski studij u studijskoj 2023/2024.godini,

pod nazivom “Farmaceutska istraživanja”– drugi upisni rok