Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/2016, 89/2018, 23/2020 - odluka US, 49/2021 - dr. zakon, 103/2021 - dr. zakon i 44/2022), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21 i 10/22), člana 12. i 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu,broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-04-33995-24/23 od 27.07.2023. godine i Odluke dekana Fakulteta o raspisivanju javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta, broj:01-3699-2/23, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

  1. Stručni saradnik - spasilac - izvršilaca 2, puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja;
  2. Stručni saradnik za hemijska sredsva - izvršilaca 1, puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja;
  3. Referent za bazensku tehniku - izvršilaca 1, puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja;
  4. Referent za obavljanje poslova domara i upravljanja energetskim sistemima Fakulteta - izvršilaca 1, puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja;
  5. Stručni saradnik za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu -izvršilaca 1, puno radno vrijeme, neodređeno vrijeme na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.