Akademija scenskih umjetnosti

Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme | Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti

Na osnovu člana 20 a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 3. stav (1), člana 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21, 10/22), člana 13. Jedinstvenog Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-89/19 od 19. 9.2019. godine, a u skladu sa Odlukama Vlade Kantona, broj: 27/03-30-26707-1/22    od 05. 09. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu – Akademija scenskih umjetnosti, raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na određeno vrijeme

POMOĆNI RADNIK NA HIGIJENI I ODRŽAVANJU – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do godinu dana