Farmaceutski fakultet

Adresa
Zmaja od Bosne 8
Email
farmaceutski.fakultet@ffsa.unsa.ba

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je školske 1973/1974. godine. Na Fakultetu uz primjenu savremenih edukacijskih i istraživačkih metoda obrazuju se magistri farmacije opšteg profila, osposobljeni da odgovorno i kompetentno obavljaju sve segmente farmaceutske djelatnosti vezane za lijek, kao i hranu i dodatke prehrani, kozmetiku, te biohemijske dijagnostičke metode i primjenu modernih analitičkih metoda. Ovako osposobljeni stručnjaci će aktivno doprinositi razvoju sistema zdravstvene zaštite i unapređenju zdravlja stanovništva.

Studenti farmacije usvajaju znanja iz temeljnih biomedicinskih i stručnih farmaceutskih predmeta koji su u skladu sa reformskim smjernicama europskog akademskog prostora, Farmaceutski fakultet je izvršio reorganizaciju nastavnog plana i programa kako bi osposobio i pružio studentima kvalitetnu osnovu za budući profesionalni rad.

Naziv »magistar farmacije«, koji se stiče diplomiranjem na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, korespondira s nazivom »Master of Pharmacy« za regulirane profesije i kvalifikacijama za farmaceute prema Direktivi 2005/36/EC Evropskog Parlamenta i Savjeta Evropske Unije o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Dodiplomski studij traje 10 semestara, a studenti tokom studija stiču znanja i vještine za učestvovanje u proizvodnji, prometu i marketingu lijekova, promociji zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti, kao i za laboratorijski rad, primjenu laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti.

Koncept studiranja: 5 (I+II) +3

Odsjeci: integrirani studij

Odgovorna osoba
Dekan: prof. dr. Fahir Bečić

43.856089, 18.398661