Prirodno-matematički fakultet

KONKURS za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -                                         

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – Doktorski studij iz decembra 2018. godine, Odluke Vijeća Doktorskog studija Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta od 26.04.2023. godine, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta donešene na 56. elektronskoj sjednici održanoj 04.05.2023. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa broj: 01-10-17/23 od 31.05.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet, objavljuje

 

K O N K U R S

za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu - Prirodno-matematičkom fakultetu u akademskoj 2023/2024. godini za:

  • Doktorski studij bioloških nauka,
  • Doktorski studij fizičkih nauka,
  • Doktorski studij geografskih nauka,
  • Doktorski studij hemijskih nauka,
  • Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi  i
  • Doktorski studij prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju.