Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs za izbor u akademska zvanja | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu Odluke o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu zdravstvenih studija u akademskoj 2022/2023. godini, broj: 04-1-1887/22 od 09.09.2022.  (Zaključak Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-20-26-5/22), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija broj: broj: 04-1-1430/23 od 12.06.2023., saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-35/23 od 22.06.2023. godine,  saglasnosti Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, i Upute o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom o visokom obrazovanju (61. sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu od 27.09.2023.), raspisuje se

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

I Nastavnik u zvanje redovni profesor, radni odnos u punom radnom vremenu:

  1. Naučne oblasti Kineziologija i kineziterapija i Rehabilitacija -  2 izvršioca,
  2. Naučne oblasti Rehabilitacija i Okupaciona terapija -  1 izvršilac,
  3. Naučne oblasti Zaštita i njega zdravlja zajednice i Sistemi zdravstvene zaštite-  1 izvršilac,
  4. Naučne oblasti Zaštita i njega individualnog zdravlja i Zaštita i njega zdravlja porodice-  1 izvršilac.

II Nastavnik u zvanje vanredni profesor:

  1. Nastavni predmetLaboratorijske tehnologije u molekularnoj biologiji – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa
  2. Nastavni predmeti Tehnike u mamografiji i Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici – 1 izvršilac, radni odnos do 50%
  3. Naučna oblast Okolinsko zdravlje – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa,

 

III Nastavnik u zvanju docenta, radni odnos u punom radnom vremenu:

  1. Naučne oblasti Okolinsko zdravlje i Upravljanje vodom, hranom i ishranom– 1 izvršilac