Erasmus+ mobilnost (KA171): South East European University, Sjeverna Makedonija

Rok

Više informacija o instituciji

 • Dostupne oblasti prema sporazumu: sve oblasti koje možete pratiti na odgovarajućem jeziku*
 • Link: https://www.seeu.edu.mk/en/faculties
 • Kontakt osoba sa partnerske institucije: bujar.sinani@seeu.edu.mk

Mobilnost

Period mobilnosti: zimski ili ljetni semestar 2024/2025**
Ko se može prijaviti***: studenti Univerziteta u Sarajevu
Vrsta mobilnosti: bachelor, master, PhD
Finansijska podrška: mobilnost uključuje finansijski grant koji pokriva mjesečni džeparac/dnevnice, putne troškove i osiguranje. Imajte na umu da Erasmus+ grant ne može pokriti sve troškove. To je samo finansijski doprinos. Detaljnije o iznosu na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prijava

 • Prijavljujete se dostavljanjem traženih dokumenata na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka.
 • Rok za prijavu: 03.06.2024. (do 23.59h)

Dokumenti****:

 • Nominacijsko pismo*****
 • Prepis ocjena - nije potrebno prevoditi na engleski jezik

NAPOMENA: svi kandidati koji se prijavljuju na ovu mobilnosti, pored navedenih dokumenata u pozivu obavezno dostavljaju i Nominacijsko pismo**** Formulare i objašnjenja kako ih pripremiti možete pronaći na: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/


NAPOMENE ZA OVAJ KONKURS:

 • * - ukoliko govorite makedonski ili albanski jezik. Fakulteti koji nude najveći broj studijskih programa na engleskom jeziku na SEEU su Fakultet savremenih nauka i tehnologija (Faculty of Contemporary Sciences and Technologies) kao i Ekonomski fakultet (Faculty of Business and Economy).
 • ** studenti se u ovom konkursu mogu prijaviti za mobilnosti u zimskom ili ljetnom semestru akademske 2024/2025. godine. 
 • **** u ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas o tome obavijesti inostrana institucija.
 • ***** od 2024. godine ažurirano je nominacijsko pismo, te je potrebno da koristite ispravnu verziju (dostupna na linku).
 • vodite računa da dokumenti moraju biti potpisani.

GENERALNE NAPOMENE:

 • *** detaljnije o statusu kandidata (ko se može prijaviti) provjerite na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja
 • prednost pri rangiranju se daje kandidatima koji se:
  • prvi put prijavljuju (odnosno kojima bi ovo bila prva mobilnost) ili
  • imaju manji broj mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju prethodno iskustvo) ili
  • koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu koji imaju manje mobilnosti (ukoliko svi kandidati imaju isti broj prethodnih iskustava),
  • finalnu odluku o odabiru svakako potvrđuje inostrana institucija domaćin.
 • Ako ste već dobili mobilnost u ovoj akademskoj godini, a želite se ponovo prijaviti, automatski ćete biti na "rezervi". To znači da će vaša prijava biti nominovana prema inostranoj instituciji, ali će biti naglašeno da se prednost daje kandidatu/ima sa manje mobilnosti. Svakako finalnu odluku o odabiru donosi inostrana institucija domaćin. 
 • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
 • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba i/ili nekorištenjem ispravnih formulara) nećemo prihvatiti.