Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Mirsada Mujića, MA iur.

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mirsad Mujić, MA iur. studentdoktorskog studija na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

„Zloupotreba službenog položaja u savremenom krivičnom pravu“

dana 30.11.2022. godine u Sali za sjednice(II sprat, soba broj 204.) Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta, Obala Kulina bana 7, sa početkom u 14:00 sati.

 

DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA