Elektrotehnički fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22), člana 234. i 226. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta broj: 01-163/24 od 22.01.2024.godine, saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-30504-21/24 od 30.05.2024. godine i Konačne saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-11-11/24 od 26.06.2024. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

I - Za izbor akademskog osoblja - nastavnika u zvanje docent:
1. Na naučnu oblast Elektroenergetika….....................1 izvršilac (radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom)