Univerzitet u Sarajevu

Obavještenje o terminu polaganja pismenog i usmenog ispita za kandidate prijavljene na Javni oglas za prijem u radni odnos

UNSA

Sarajevo, 15.7.2021. godine

 

 

OBAVJEŠTENJE O TERMINU ODRŽAVANJA ISPITA

KOMISIJE ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Povodom Javnog oglasa objavljenog 5. 7. 2021. godine, u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici Službe za zapošljavanje KS i web stranici Univerziteta u Sarajevu, za  prijem u radni odnos za radna mjesta viši stručni saradnik za kadrovske poslove, stručni saradnik za sistem kvaliteta i viši stručni saradnik za pravne poslove, Komisija za prijem u radni odnos za navedeno radno mjesto, obavještava slijedeće:

Pismeni i usmeni ispit će se održati 19. 7. 2021. godine, u 10,00 sati, u prostorijama Univerziteta u Sarajevu, Obala kulina bana 7/II, drugi sprat – Rektorat.