Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE
Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo
www.fkn.unsa.ba

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:36/22), člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18), člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 19/21), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa datom Saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-30-44287-2/22 od 07.11.2022. godine i Odlukom dekana Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije broj: 01-02-6261-1/22. od 21.11.2022. godine, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

  1. Pomoćni radnik – Spremačica – jedan (1) izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vrijeme (do povratka radnice sa bolovanja)