Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije doktorske disertacije Suana Islamovića, mr. iur.

Pravni fakultet

Sarajevo, 2. 4. 2024. godine

 

O B A V J E Š T E N J E

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij iz 2018. godine, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije pod naslovom „Međunarodni izvori radnog prava u ustavnoj materiji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovnu“ doktoranta Suana Islamovića, mr.iur. za

četvrtak, 18. 4. 2024. godine u 12:00 sati

 

Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije pod naslovom „Međunarodni izvori radnog prava u ustavnoj materiji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ doktoranta Suana Islamovića, mr. iur. obrazovana je odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5-131/23 od 29. 3. 2023. godine u sastavu:

  1. prof. dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, članica, predsjednica Komisije
  2. prof. dr. Mehmed Hadžić, mentor i član
  3. prof. dr. Lejla Balić, članica

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije održat će se na Univerzitetu u Sarajevu – Pravnom fakultetu u sali za sjednice, II sprat, lijevo.

Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta.

 

 

                                   SLUŽBA ZA NASTAVU

              Odjel za rad sa sudentima II i III ciklusa studija