Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i izvještaja o ocjeni disertacije doktoranta dr. Jasmine Mlaćo Durek

Stomatološki fakultet sa klinikama

OBAVJEŠTENJE

Od dana 12.06.2021. godine korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije doktoranta dr. Jasmine Mlaćo Durek, pod naslovom: „Evaluacija radiografskih parametara maturacije trećih molara u determinaciji dobnih karakteristika kod bosanskohercegovačke populacije“, stavlja se na uvid javnosti.

Ime i prezime kandidata

dr. Jasmina Mlaćo Durek,

Ustanovu u kojoj je kandidat zaposlen

Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu

Naziv doktorske disertacije

„Evaluacija radiografskih parametara maturacije trećih molara u determinaciji dobnih karakteristika kod bosanskohercegovačke populacije“,

Sastav komisija za pregled

1.       Prof.dr.sc Amra Ahmić, naučna oblast Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom i forenzikom, predsjednik

2.       V.prof.dr.sc Selma Zukić, Morfologija zuba sa dentalnom antropologijom i forenzikom naučna oblast, mentor i član,

3.       V.prof.dr.sc Lejla Kazazić, naučna oblast Stomatološka protetika sa dentalnom implantologijom, član,

4.       V.prof.dr.sc. Alisa Tiro, zamjenski član, i

5.       V.prof sc Anita Bajsman, zamjenski član.

Ocjenu projekta disertacije

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije broj: 02-3-3-52-22/21 od dana 25.05.2021. godine

Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu u prostorijama dekanata na IV spratu, soba 416 A,

kontakt osoba, Safija Majunović-Sultanić, sekretar Vijeća III studija od 11.00 h do 13.00 h

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana.

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA U SARAJEVU