Fakultet za upravu

Konkurs za izbor u akademsko zvanje - Fakultet za upravu

Fakultet za upravu

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 33/17), Odluke Naučno-nastavnog vijeća o utvrđivanju nastavne potrebe za izbor u akademska zvanja broj: 20-2/21 od 12.01.2021. godine, te saglasnosti Senata broj: 01-1-44/21 od 27.01.2021. godine, Fakultet za upravu – pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu, raspisuje:

K O N K U R S
 za izbor u akademsko zvanje

-    jedan (1)  nastavnik  u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Menadžment i organizacija javnog sektora" na Fakultetu za upravu u Sarajevu.